Spínacie skrinky, kľúče a príslušenstvo

Obchodné podmienky

Kontaktné a fakturačné údaje

MJR SK, s.r.o.

Tulčík 407

082 13 Tulčík

IČO: 36 800 155

IČ DPH: SK2022407497

tel: +421919060666

email: info@spinaciaskrinka.sk

Číslo účtu EUR IBAN: SK43 8330 0000 0023 0088 4230

Číslo účtu CZK IBAN: SK15 8330 0000 0022 0088 4233

Číslo účtu czk: 2200884233 Fio banka

Kontaktný formulár


OSOBNÝ ODBER a adresa pre vrátenie tovaru

MJR SK, s.r.o.

Tulčík 407

08213 Tulčík

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Prešove, vložka č.: 18823/P

Podlieha kontrole:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 051/ 7721 597

fax č.: 051/ 7721 596

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je MJR SK, s.r.o., sídlom Hrabovecká 566, 08641 Raslavice, IČO: 36 800 155, IČ DPH: SK2022407497, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Email: mjrsksro@gmail.com
Telefón:  +421919278288
Poštová adresa: Tulčík 407, 082 13 Tulčík (adresa pre zasielanie reklamácii a pošty).

1.2. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

1.3. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu spinaciaskrinka.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je jasne uvedená pri každom ponúkanom tovare.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2. Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky (viď kontakt) predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší - stornuje. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, číslo objednávky, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote najneskôr do 14 dní, od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (záručný list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom obratom, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú zákazníkovi finančné prostriedky vrátené v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný/zakúpený tovar v dohodnutej odbernej lehote,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený po dohode s kupujúcim predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúcemu a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Kupujúci má v prípade predĺženia tejto lehoty právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak kupujúci po telefonickom, alebo e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar v odbernej lehote 18 dní bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, je predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na úhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky, ktorý je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu za nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy. Po uplynutí odbernej lehoty je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho prostredníctvom sms a/alebo e-mailom na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 1% z uvedenej hodnoty.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúplnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu na doručení, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nkladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej republiky. Faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list a tlačivo reklamačného formuláru sú dodávané spolu s tovarom. Doba dodania tovaru je 2-10 pracovných dní pokiaľ nie je pri produkte uvedené inak (všimnite si dostupnosť tovaru, ktorá je uvedená pri každom produkte). Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty formou listu/balíka alebo prostredníctvom kuriéra UPS na základe voľby zákazníka v objednávkového formulári.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 3 dní po obdržaní nášho e-mailu o expedovaní tovaru kontaktujte, prosím, svoju dodaciu poštu spolu s podacím číslom zásielky, ktoré je obdržíte v emaily. V prípade voľby kuriérskej spoločnosti UPS je potrebné v prípade nedodania do 24 hod. kontaktovať stredisko spoločnosti aj našu spoločnosť prostredníctvom emailu alebo telefonicky (viď kontaktné informácie). E-mail, ktorý obdrží zákazník po expedovaní objednávky, obsahuje aj podacie číslo zásielky, na základe ktorého je možné zistiť, kde sa balík nachádza. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom alebo telefonicky.

5.7. Kupujúci je povinný po prebratí skontrolovať zásielku. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar je poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu e-mailom alebo telefonicky a poškodený tovar zaslať na poštovú adresu predávajúceho na odstránenie vady tovaru, na uplatnenie zľavy na tovar, na dodanie nového tovaru, resp. so žiadosťou o vrátenie platby za tovar alebo podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

5.8. Kupujúci ku každej zásielke v balení obdrží faktúru, ktorá slúži ako záručný list aj návratku - formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorú je potrebné pri odstúpení od zmluvy vyplniť.

5.9. Spôsoby dopravy a platieb

Slovenská pošta/ dobierka – tovar je zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty na uvedenú adresu zákazníky na dobierku - zákazník uhradí za tovar pri preberaní zásielky na pošte, doba dodania je 1-3 dni po expedovaní objednávky.
Slovenská pošta/ doporučene - tovar je zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty na uvedenú adresu zákazníka po po prijatí platby na účte predávajúceho, doba dodania je 1-3 dni po expedovaní objednávky.
Kuriér UPS/ dobierka - tovar je zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS na adresu zákazníka na dobierku - zákazník uhradí za tovar pri preberaní zásielky od kuriéra UPS, doba dodania je 24 hod. po expedovaní objednávky.
Kuriér UPS/ platba vopred na účet - tovar je zaslaný prostredníctvom kuriérskej spoločnosti UPS po prijatí platby na účte predávajúceho, doba dodania je do 24 hod. po expedovaní objednávky.
Osobný odber na prevádzke internetového obchodu - osobný odber je možný po tel. dohovore, platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.
Kuriér UPS/ Česká republika - tovar do ČR na dobierku nezasielame! Za tovar je potrebné uhradiť vopred na náš účet na základe informácii, ktoré sú zákazníkovi zaslané na email po prijatí objednávky, doba dodania je 2-3 dni po expednovaní objednávky.

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.3. Všetky akcie a zľavy na predávaný tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

6.4. Chyby a omyly v názvoch, popisoch a vo vyobrazení produktov sú vyhradené.

6.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7. Neprevzatie tovaru, nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho podľa bodu 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok vzniká kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak kupujúci po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar v odbernej lehote 18 dní bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za obstaranie tovaru, v ktorom sú zahrnuté aj poštovné náklady na expedovanie a spätné doručenie zásielky na našu adresu. V prípade kuriérskej služby ide o tri pokusy o doručenie zásielky. Po treťom neúspešnom pokuse kuriérska služba vráti zásielku na našu adresu. Poplatok za obstaranie tovaru, v ktorom sú zahrnuté aj poštovné náklady na expedovanie a spätné doručenie záväzne objednaného tovaru je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu za nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy. V prípade slovenskej pošty je odberná lehota 18 dní, v prípade kuriéra ide o tri opakované pokusy doručiť zásielku zákazníkovi. K nedodržaniu, porušeniu kúpnej zmluvy dochádza aj v prípade, ak kupujúci odmietol zásielku prevzať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy. V týchto prípadoch je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za obstaranie tovaru a predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy je možné vyriešiť aj takýmto spôsobom:

a) zákazník uhradí sumu 7,00 €, ktorá predstavuje náklady spojené s poštovným a balným, ktoré bolo za Vás uhradené pri expedovaní tovaru, ktorý ste si záväzne objednali. V poplatku 7,00 € je zahrnuté poštovné a balné za vrátenie tovaru na našu adresu (slovenská pošta a kuriérska služba si účtuje ďalšie poštovné náklady za vrátenie zásielky),

b) zákazník má taktiež možnosť požiadať o opakované zaslanie zásielky na dobierku. V tomto prípade budú zákazníkovi účtované ďalšie poštovné náklady vo výške 3,15 €, ktoré budú prirátané k celkovej sume objednávky.

V prípade, že si zákazník nezvolí ani jednu z vyššie uvedených možností a bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Zároveň Vás upozorňujeme, že v prípade neuhradenia náhrady, budeme nútení podniknúť právne kroky v prospech vymožiteľnosti v súlade s platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami našej spoločnosti, s ktorými ste súhlasili pri odoslaní objednávky.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ obchodu. Predávajúci ponúka možnosť vrátenia nepoužitého tovaru a odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. do 14 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci ponúka aj možnosť vrátenia nepoužitého tovaru aj po zákonom stanovenej lehote a to do 30 dní. Tovar však musí byť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný, vrátane príslušenstva a daňového dokladu o kúpe. Využitie predĺženej lehoty na vrátenie tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Adresu a telefónne číslo nájde kupujúci v sekcií Kontakt na internetovej stránke www.planeta-mody.sk.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok zverejnený na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

8.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar, ktorý zavinil kupujúci.

8.5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.6. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po zaslaní tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie spolu s dokladom o zaplatení na poštovú adresu predávajúceho, ktorá je určená na zasielanie reklamácii a pošty.

8.7. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu s ust. § 18 ods. 2 zákona tak, že doručí tovar na poštovú adresu predávajúceho a vyplní reklamačný formulár na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu na poštovú adresu predávajúcemu.

8.8. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

8.9. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na poštovú adresu predávajúceho.

8.10. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.11. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

8.12. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

8.13. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený. V prípade záručnej doby skrátenej na 12 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na predaj už používaného tovaru označeného ako druhá trieda je kupujúci o tejto skutočnosti vopred informovaný.

8.14. Predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar iným obdobným tovar s porovnateľnými technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká

a) nepredložením dokladu o zaplatení, alebo príslušenstva,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) prirodzeným opotrebovaním tovaru - veci (alebo ich častí) spôsobené používaním,

f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

j) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

k) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

l) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru za nový tovar - resp. predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

8.18. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba, produkty druhej triedy) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.20. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

8.21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady,

b) predávajúci vadný tovar vymení - predávajúci môže po dohode s kupujúcim nahradiť vadný tovar iným obdobným tovarom s porovnateľnými technickými parametrami.

8.22. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za nový kus, resp. po dohode so zákazníkom za iný tovar rovnakých, alebo podobných funkčných parametrov,

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

8.23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8.24. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust.§ 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.3. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

9.4. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

9.5. Predávajúci vyhlasuje, že bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v ORP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho obratom, najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú zákazníkovi finančné prostriedky vrátené v lehote najneskôr 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, alebo poštovým poukazom na adresu kupujúceho, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak .

10.2. Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovaniu tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

10.3. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia.

10.4. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmlulvných informáciách, týkajúcich sa reklamačný, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienkach.

10.5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v sekcii Kontakt, e-mailom, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

10.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, dokladom o zaplatení a podľa možnosti v originálnom obale a doporučujeme zásielku poistiť.

10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu nepoužitý tovar v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

10.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane poštovných nákladov, ktoré kupujúci vynaložil pri objednaní tovaru. Náklady spojené na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný.

10.9. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.10  V prípade, ak tovar nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie nevzniká, nakoľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Reklamačný formulár

11. Recenzie u výrobkov

Vyhradzujeme si právo nezverejniť u výrobkov recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

12. Darčekové poukážky (certifikáty)

Darčekové poukážky (certifikáty) vystavené predávajúcim je možné uplatniť na nákup tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak nie je uvedené inak, darčekovú poukážku je možné použiť iba na nákup tovaru, nevzťahuje sa na služby, poštovné a iné poplatky.

Hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH, pričom poukážka funguje ako zľava z celkovej sumy objednaného tovaru s DPH. Darčekovú poukážku je možné využiť jedine v celej hodnote, v rámci jedného nákupu, nie je možné ju uplatniť po častiach. Nedoplatok za nákup tovaru je potrebné uhradiť finančnou formou, preplatok sa nevracia.

Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť. V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy za nákup tovaru, za ktorý kupujúci zaplatil darčekovou poukážkou, kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny vo forme darčekovej poukážky.

13. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ resp. prostredníctvom listových zásielok.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

V Raslaviciach, dňa 17. 12. 2015

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596 

Používanie materiálov zo stránky

© 2015 www.SpinaciaSkrinka.sk Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od MJR SK, s.r.o. sú zakázané.